top of page

članak 3: Okvir kompetencija za imenovanja na više javne pozicije na Kosovu

Šta su kompetencije?

Kompetencije definišu ponašanja koja su kritična za uspešnu performansu u datoj organizaciji.

Kompetencije su kriterijumi po kojima se kandidati mere u procesu regrutovanja (zapošljavanja). Posedovanje jasnih i dobro definisanih kriterijuma je osnova svakog zapošljavanja zasnovanog na zaslugama. Da biste videli više o važnosti kompetencija, pogledajte naš članak o Principima Regrutovanja Zasnovanog na Zaslugama.

Korišćenje kompetencija za imenovanja na visoke javne pozicije na Kosovu

Kompetencije su centralne za procese selekcije koje prati projekat Britanske ambasade. 

Postoji 11 kompetencija unutar okvira kompetencija koje koristi projekat:

 • Strateško razmišljanje

 • Kreativno razmišljanje

 • Rešavanje problema

 • Orijentacija prema rezultatima

 • Liderstvo (Rukovodstvo)

 • Menadžment

 • Komunikacija

 • Umrežavanje (i timski rad)

 • Adaptabilnost

 • Razvijanje sebe i drugih

 • Integritet

Svaka oblast je podržana nizom 'indikatora ponašanja'. Ovo je jedna vrsta rezimea tipova ponašanja koji bi se očekivali od nekoga ko se efikasno ponaša na višem rukovodećem položaju. 

Sledi primer:

Strateško razmišljanje

 

Sposoban da razume i poveže stvari u širem kontekstu i da artikuliše dugoročnu viziju organizacije, kao  i da razvije planove za postizanje te vizije.

 

 • Definiše i jasno objašnjava dugoročnu viziju i pravac organizacije

 • Pruža savete ministrima o budućoj strategiji organizacije

 • Razvija i promoviše jasne strateške planove za organizaciju

 • Priprema i planira buduće promene potreba klijenata i zainteresovanih strana

 • Usklađuje planove organizacije da budu prilagođeni sa širom strategijom ministara, vlade i državne službe

 • Razvija i održava duboko razumevanje sektora za klijente i zajednice kojima služi organizacija

 • Razume političke, ekonomske, strateške, tehnološke, ekološke i pravne faktore koji mogu uticati na organizaciju

 • Koristi povratne informacije od klijenta i javnosti kako bi utvrdio strateški pravac organizacije.

Kompletan okvir kompetencija se može preuzeti ovde

Najbolje korišćenje Okvira kompetencija

Kandidati koji se pripremaju za intervju zasnovan na kompetencijama treba da budu upoznati sa sadržajem svake kompetencije. Ovo može pomoći u planiranju intervjua i analizi situacija iz prethodnog radnog iskustva koje najbolje pokazuju opisana ponašanja. Prilikom pripreme za intervju, indikatori ponašanja mogu poslužiti kao dobra merila za razumevanje nivoa i vrste prošlih ponašanja koje Komisija očekuje da opišete kako biste pokazali svoju spremnost za poziciju za koju ste se prijavili.

 

Zašto se objavljuje Okvir kompetencija?

Važno je da kandidati jasno razumeju kriterijume po kojima će biti ocenjeni u svakom procesu selekcije. Ovo može pomoći da se maksimizira pravičnost i transparentnost, kao i da se kandidatima pruži prilika da postignu svoju najbolju performansu tokom intervjua. Na osnovu toga, okvir kompetencija je sada dostupan svim kandidatima koji razmišljaju o apliciranju za visoke javne pozicije. 

 

Kada se upotrebljava Okvir kompetencija?

Okvir se trenutno koristi u svim procesima imenovanja na visoke javne funkcije koje prati projekat Britanske ambasade. Komisije su obučene za tehnike intervjuisanja zasnovane na kompetencijama, koje uključuju poznavanje specifičnog sadržaja okvira. Podstičemo druge institucije koje su uključene u imenovanja na viši nivo da koriste ovaj okvir. 

 

Kako je razvijen Okvir kompetencija?

Naslovi unutar okvira su prvobitno bili zasnovani na postojećem zakonodavstvu i smernicama na Kosovu. Pokazivači ponašanja su dizajnirani na osnovu komparativne aktivnosti dugog spektra međunarodnih okvira kompetencija javnog sektora. Oni su zatim pregledani, adaptirani i odobreni od strane reprezentativne grupe visokih javnih zvaničnika na Kosovu. 

bottom of page