Obuka

Radionica za procenu veština - Civilno društvo 1

Datum

nedelja 15/10/2018

Lokacija: 

Priština

Učesnici:

Predstavnici civilnog društva (BIRN) koji će biti posmatrači za buduće procese selekcije viših državnih službenika.

Sadržaj:

 • Ocenjivanje zasnovano na kompetencijama 

 • Obezbeđivanje integriteta tokom selekcije

 • Problemi sa prošlim i sadašnjim procesima

 • Efektivno ispitivanje

 • Principi ocenivanja (bodovanja) i dokazi 

 • Izbegavanje pristrasnosti u proceni

 • Predlozi za poboljšanja

Radionica za procenu veština 1 - Generalni Sekretari

Datum

nedelja 15/10/2018

Lokacija: 

Priština

Učesnici:

Generalni sekretari koji će biti članovi Komisije za buduće procese selekcije viših državnih službenika.

Sadržaj:

 • Ocenjivanje zasnovano na kompetencijama 

 • Efektivno ispitivanje

 • Principi ocenivanja (bodovanja)

 • Ocenjivanje dokaza

 • Izbegavanje pristrasnosti u proceni

Radionica naprednih veština (Generalni Sekretari)

Datum

nedelja 15/10/2018

Lokacija: 

Priština

Učesnici:

Generalni sekretari iskusni u metodologiji, koji će i dalje biti članovi Komisije za procese selekcije viših državnih službenika.

Sadržaj:

 • Naučene lekcije do sada

 • Potencijalna poboljšanja 

 • Napredne tehnike ispitivanja

 • Održivost procesa

 • Izbegavanje pristrasnosti u proceni

Uvod u regrutovanje na osnovu zasluga

(HR menadžeri)

Datum

Februar 2020

Lokacija: 

Priština

Učesnici:

100+ menadžera za ljudske resurse iz svih centralnih i opštinskih javnih ustanova

Pregled sadržaja:

 • Gledaj stranicu Resursi za Slajdove i Paket sredstva

Uvod u intervjue na osnovu zasluga (HR menadžeri)

Datum

Februar 2020

Lokacija: 

Priština

Učesnici:

100+ menadžera za ljudske resurse iz svih centralnih i opštinskih javnih ustanova

Pregled sadržaja

 • Gledaj stranicu Resursi za Slajdove i Paket Sredstva

U prvoj fazi projekta, ukupno 55 profesionalaca je prošlo obuku u revidiranoj metodologiji selekcije. Učesnici su bili aktuelni generalni sekretari, akademike, predstavnici civilnog društva i predstavnici departmana za ljudske resurse. Ova obuka ima za cilj širenje upotrebe revidiranih praksi selekcije, kako bi se osiguralo da širi spektar procesa (izvan ovog neposrednog projekta) deluje u skladu sa principima prakse selekcije koja je objektivna, osnovana na dokazima, pravedna i transparenta.

 

U okviru druge faze projekta (septembar 2018. - mart 2020.) biće sprovedena dodatna obuka kako bi se proširila pokrivenost veštinama. Detalji specifičnih obuka biće objavljeni u nastavku.