top of page

Pregled projekta

Do danas je britanska ambasada u Prištini pružila tehničku pomoć Vladi i Skupštini Kosova u procesima regrutovanja za 42 vodeća mesta u državnoj službi i nezavisnim institucijama za konsolidaciju transparentnosti, meritokratije i dobrog upravljanja.

Ažuriranje projekta iz marta 2020. možete pogledati ovde

 

Vodič za kandidate možete naći na stranici Uputstva.

Resursi za regrutovanje organizacija mogu se naći na stranici Uputstva.

Jedani drugi kratak pregled činjenica o napretku projekta do marta 2020. godine se može videti ovde.               

2021 MoU Sign.jpg

Memorandum o razumevanju

17. juna 2021. godine potpisan je četvrti memorandum o razumevanju između Vlade Kosova i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Severne Irske, koju predstavlja britanska ambasada.

 

Svrha ovog memoranduma o razumevanju je da podrži zajedničke napore u osiguravanju da se jaki, nezavisni i profesionalni rukovodioci institucija i javnih tela imenuju putem poštenog i transparentnog procesa zapošljavanja. Ovaj projekat ima za cilj da pomogne kosovskim institucijama u regrutovanju dogovorene liste visokih pozicija.

Memorandum o razumevanju sa Vladom Kosova može se preuzeti na Albanskom, Srpskom i Engleskom jeziku.

Prilog A

Prilog B

Screenshot 2021-06-21 080555.png

Primenjen pristup

U prvoj fazi, je dizajniran i usvojen novi proces odabira na bazi kompetencija, koji je usvojen za sve regrutacije koje su pratili britanski projektni eksperti.

 

Proces se oslanja na međunarodno iskustvo, ali se u potpunosti zasniva na pravnom okviru Kosova. On uključuje:

 • paket obuke i vodič za članove komisija za zapošljavanje;

 • pisani postupak i obrasci kako bi se osigurao standardni pristup u svakom procesu zapošljavanja;

 • pisani vodič za kandidate o pristupu zasnovanom na kompetencijama i kako se pripremiti za intervju.

 

Proces ima za cilj da osigura da se svaki kandidat intervjuiše na potpuno isti način, da se dobiju i evidentiraju dokazi o iskustvima i ponašanjima u prošlosti, kao i budućem potencijalu za efikasno obavljanje poslova na pozicijama visokog rukovodstva. Komisija sprovodi objektivan proces ocenjivanja i bodovanja. Britanski eksperti provode isti proces paralelno, kao sredstvo za praćenje zaključaka Komisije. Komisija izveštava o svojim zaključcima nadležnom ministru, dok eksperti projekta podnose nezavisni izvještaj britanskoj ambasadi radi komunikacije s premijerom i predsjedavajućim skupštine. Vlada Kosova na kraju zadržava odgovornost za sva imenovanja.

 

Projektni tim ima sedam specijalista za regrutaciju: kvalifikovane psihologe rada; viši HR profesionalci; i stručnjaci za javnu upravu; svi sa međunarodnim iskustvom, na Kosovu kao i širem regionu Balkana. Projekat implementira BDO LLP, uz podršku PSI International.

 

Sada kada je proces zasnovan na kompetencijama generalno prihvaćen i bolje shvaćen, ključni cilj Faze 2 je saradnja sa kosovskim partnerima na usvajanju metodologije dublje i šire u javnim institucijama.

 

Konkretno, mi pomažemo svakom procesu odabira na sledeće načine:

 • Saradnja sa organizacijom za regrutovanje i sekretarijatom u definisanju zahteva za oglašavanje i posao.

 • Obezbeđivanje obuke i brifinga za komisije i sekretarijate koji su uključeni u procese selekcije.

 • Pružanje smjernica i materijala za podršku administrativnim procesima odabira.

 • Nezavisno pregledanje svih aplikacija u fazi užeg izbora. Ishodi se uspoređuju s onima koje je utvrdila Komisija, a sva otkrivena neslaganja se razmatraju i rešavaju.

 • Podrška Komisiji u osmišljavanju intervjua i vežbi za selekcije.

 • Pružanje i administracija psihometrijskih testova.

 • Nezavisno bodovanje performanse svih kandidata u fazi intervjua i praćenje bodovanja članova Komisije.

 • Izveštavanje britanske ambasade o svim ishodima, uključujući rezultate i za Komisiju i za partnere za implementaciju. Partner za implementaciju će takođe komentarisati prikladnost za imenovanje tri najboljih kandidata. Ova zapažanja se zasnivaju na velikom iskustvu članova tima u vođenju viših i izvršnih u međunarodnom kontekstu.                                        

bottom of page