top of page

članak 1: Regrutovanje zasnovano na zaslugama: 

Zašto nije dovoljno imenovati kandidata sa najboljom performansom?

U junu 2021. godine, Vlada Kosova i britanska ambasada potpisali su Memorandum o razumevanju (MoU) da bi Međunarodni partneri za implementaciju nastavili da podržavaju, nadgledaju i izveštavaju nezavisno o imenovanjima na visoke javne funkcije na Kosovu.

 

Memorandumom o razumevanju određuju se uslovi za Projekat za nezavisno, odgovorno, meritokratsko i profesionalno regrutovanje na Kosovu, koji će trajati do marta 2024. 

 

Jedan  od ciljeva  je da praksa regrutovanja zasnovana na zaslugama postane norma za visoke  javna funkcije.  Ali šta znači regrutovati na osnovu ’zasluga’? 

 

Čest nesporazum je da je proces regrutovanja zasnovan na zaslugama kada imenuje kandidata sa najboljom performansom.  Ali to je samo jedan aspekt!

 

Proces se zasniva na zaslugama samo kada su prisutni međusobno povezani principi:  

 

Princip 1: Kriterijumi su objektivni i razumni zahtevi za poziciju.

 

To znači da se kriterijumi koji se koriste za određivanje podobnosti kandidata i merenje njihove performanse tokom procesa regrutovanja smatraju ključnim za poziciju (ulogu).  To moraju biti najvažniji kriterijumi koji razlikuju one koji mogu da obavljaju posao na minimalnom nivou performanse i one koji su u stanju da posao obavljaju na višem nivou performanse.  To je važno kako bi se osiguralo da se razlike između kandidata rešavaju na smislenoj i razumnoj osnovi.

 

 

Princip 2: Metode i prakse ocenjivanja nude dovoljno i tačno merenje kriterijume.

 

Iako je postavljanje ispravnih kriterijuma od suštinskog značaja, proces zasnovan na zaslugama trebalo bi da bude u stanju da precizno izmeri te kriterijume. Bez preciznog merenja, nećete imati proces regrutovanja zasnovan na zaslugama.  Tu bi trebalo koristiti metode procenjivanja koje mogu adekvatno da izmere kriterijume na način koji ukazuje sposobnost kandidata da izvrši zadatak za koji aplicira.

 

Međutim, u kojoj  meri se ova procena sprovodi marljivo i dosledno od strane komisije  takođe će se utvrditi da li metode i prakse obezbeđuju odgovarajuću meru kriterijuma. Na primer, tema prezentacije treba da bude u vezi izazova sa kojima se suočava organizacija za koju konkuriše kandidat (da bude relevantna) i da se sistematski procenjuje u skladu sa kriterijumima (kompetencijama u ponašanju) potrebnim za efikasno izvršavanje zadatka.

 

Princip 3: Imenovanje kandidata sa najboljom performansom.  

 

Naravno, imenovanje kandidata sa najboljom performansom je od suštinskog značaja za proces regrutovanja zasnovan na zaslugama. Međutim, principi su hijerarhijski; Tek kada prva dva principa postoje, može se smatrati da je imenovanje kandidata sa najboljom performansom urađeno na osnovu zasluga.

 

Šta to znači...

 

Kada pogledate imenovanje kandidata, najvažnije je da se zapitate da li je on kandidat sa najboljom performansom. Onda bi trebalo da se zapitate da li je proces stvaranja rang liste obavljen smisleno i precizno. Samo ako se prva dva principa reše i ispune biće poverenja u rezultat.

bottom of page